Профи управник доо управљање зградама 300 дин

 

оснивање стамбене заједнице (уколико није основана)
израда печата
прибављање ПИБ-а и матичног броја стамбене заједнице
отварање текућег рачуна у пословној банци
заступање и представљање стамбене заједнице
упис стамбене заједнице у Регистар стамбених заједница
подношење пријаве за регистрацију правила власника
попис посебних, заједничких и самосталних делова и њихово означавање, успостављање и вођење евиденције о власницима посебних делова, и лицима којима су заједнички или посебни делови издати у закуп, извршава одлуке стамбене заједнице
припрема и закључивање уговора за одржавање хигијене, лифта и др.
надзор над радом особља (домар, чистачица и др)
информисање станара и сачињавање извештаја
управљање финансијским средствима са текућег рачуна стамбене заједнице, а на основу одлуке скупштине стамбене заједнице
вођење евиденције о приходима и расходима стамбене заједнице
припрема буџета и његовог распоређивања по ставкама
наплата договореног износа за управљање и одржавање стамбене зграде
принудна наплата потраживања стамбене заједнице
израда завршног рачуна и подношење пореске пријаве стамбене заједнице у случају да иста остварује приход по основу рентирања заједничких делова
реализацију годишњег програма одржавања
организацију радова на текућем и инвестиционом одржавању
организација радова на хитним интервенцијама
брига о кућном реду
подршка свим заједничким активностима станара стамбене заједнице
обнову и унапређење квалитета имовине стамбене заједнице.

Професионални управник Београд, Звездара, Вождовац, Врачар, Раковица, Чукарица, Савски Венац, Стари Град, Палилула, Нови Београд, Земун

тел.: 0611924675

обратите нам се за понуду